Performative Well-Being Course at University of Arts Helsinki

Performative Well-Being at the University of Arts Helsinki, Open University

Alexander Komlosi, Chair of Culture Current and IwIP teacher, will be teaching a course in Performative Well-Being at the University of Arts Helsinki, Open University in autumn, 2017.

(Inter)acting with the Inner Partner for beginning students will be part of this course.

For this reason, Culture Current will not be organizing separate Performative Well-Being or (Inter)acting with the Inner Partner courses for beginning students in autumn, 2017.  If you are interested in either of these courses, we recommend you attend the course at the University of Arts.

The course application period will be 8.8.2017  – 22.8.2017.

For more information about the Performative Well-Being at the University of Arts Helsinki, Open University in English click here.

For more information about the Performative Well-Being at the University of Arts Helsinki, Open University in Finnish click here.

A basic course description in English and Finnish can be found below as well.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Performative Well-Being at the University of Arts Helsinki, Open University

A course based in solo improvisation and themed discussion 

Open to the general public

No previous theatre or performance experience required

Theatre Academy, Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki

On Wednesdays at 17.30-20.30, September 20th – November 29th and October 21st at 10.00-13.00.

Taught in English

Participants practice improvisation in the language of their choice, usually in their native tongue

We all perform

Each one of us performs in our professional and personal worlds every day. We perform our jobs.

We perform as parents, partners, friends, teachers, students, and citizens.

We perform ourselves

Each of us performs our personal life stories in individual ways in shared situations. Who we are becomes what and how we perform. And what and how we perform becomes who we are.

Well-being and performance

Stress as well as the pressure to perform, to be creative, to adapt, and to be resilient can be part of our professional and personal lives.   These pressures can distort our vital energy and even lead to burnout. What can we learn from these challenges? How can we transform them to cultivate meaning, change, and joy for ourselves, others, and the world?

In this course we will explore performative well-being. What does performative well-being mean to you and to us? How is well-being performative? How can we transform individual and collective well-being through performance?

We will work together to respond to these questions by focusing on performative well-beings’s core capacities, like performative flow, performative fitness, embodied engagement, fruitful events, discovering meaning, nurturing partnerships, realizing accomplishments, empathetic interpreting of experience, and cultivating performative power. This course will be a dialogical and participatory path of exploration and training.

We will work through solo improvisational practice, using (Inter)acting with the Inner Partner (IwIP) as well as new variations on this practice. IwIP is a solo improvisation discipline that is taught regularly at the Theatre Academy/University of Arts Helsinki.

The course will also include themed group discussions. There will also be one-on-one interviews with the teacher. As part of the course, we will invite audience members to watch us work occasionally, so we can experience our process in a larger context.

No previous theatre or performance experience required.  This course is open to the general public.

The course is taught in English. Participants practice improvisation in the language of their choice, usually in their native tongue.

This course is part of a post-doctoral research project at TUTKE/TeaK/Uniarts funded by the Finnish Cultural Foundation (Suomen Kulttuurirahasto). Students will be asked to give their written permission to have our work documented (video, audio), they may be asked to complete questionnaires (in English, Finnish, Swedish), and will be asked to allow use of this material for research purposes Any public use of the material (samples, etc.) will be used only with the participant’s explicit permission beforehand.

Please note: This course is only open to those who have NOT studied (Inter)acting with the Inner Partner (IwIP) before. (Inter)acting with the Inner Partner also goes by the name “Acting with the Inner Partner” (AwIP).

Teacher: Alexander Komlosi, MFA, Ph.D., is an actor, teacher, and visiting researcher at the Performing Arts Research Center (TUTKE), TeaK, University of the Arts Helsinki. He has worked as an actor internationally, taught at TeaK (Peda, Swedish Acting), and taught workshops in Finland (e.g., Teatteri Takomo, Svenska Teatern, Valtimonteatteri) and internationally (Royal Central School of Speech and Drama, Rose Bruford College, University of Colorado – Boulder, New York University, Columbia University, Yale University, Academy of Performing Arts in Prague, etc.).

Performative Well-Being

Soolo-improvisaatioon ja temaattisiin keskusteluihin perustuva kurssi

Aikaisempaa teatteri- tai esiintymiskokemusta ei tarvita. Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille

Taideyliopisto, Avoin yliopisto

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki

Keskiviikkoisin klo 17.30-20.30 ajalla 20.9.-29.11.2017 sekä lauantaina 21.10. klo 10-13

Kurssin työkieli on englanti. Osallistujat harjoittavat improvisaatiota valitsemallaan kielellä, yleensä omalla äidinkielellään.

Me kaikki esiinnymme

Me kaikki esiinnymme ammatillisessa ja henkilökohtaisessa elämässämme joka päivä. Me esiinnymme työssämme. Esiinnymme vanhempana, kumppanina, ystävänä, opettajana, oppilaana ja kansalaisena.

Esiinnymme itseämme

Me kaikki esiinnymme oman elämämme tarinassa yksilöllisellä tavalla ja jaetuissa tilanteissa. Se, kuka olemme, tekee sen, kuinka esiinnymme. Ja mitä ja miten esiinnymme, tekee sen, kuka olemme.

Hyvinvointi ja esiintyminen

Stressi ja esiintymisen sekä suorittamisen, luovuuden, sopeutumisen ja sinnikkyyden paine voi olla osa henkilökohtaista ja ammatillista elämäämme. Tällaiset paineet saattavat vääristää elinvoimaamme ja jopa johtaa uupumukseen. Mitä voimme oppia näistä haasteista? Kuinka voimme kehittää niitä merkityksellisyydeksi, muutokseksi ja iloksi itsellenne, muille ja maailmalle?

Tällä kurssilla tutkimme esityksellistä hyvinvointia (engl. Performative Well-Being/PWB) ja etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitä esityksellinen hyvinvointi merkitsee? Millä tavalla hyvinvointi on esityksellistä? Kuinka voimme muuttaa yksilöllistä ja kollektiivista hyvinvointia esiintymisen ja esityksen kautta?

Työskentelemme vastataksemme näihin kysymyksiin keskittymällä PWB:n ydinominaisuuksiin, kuten optimaaliseen luovaan osallisuuteen (”performative flow”), esitykselliseen kuntoon (”performative fitness”), keholliseen osallisuuteen, hedelmällisiin tapahtumiin, merkityksen löytämiseen, kumppanuuden vaalimiseen, saavutusten tiedostamiseen, kokemuksen empaattiseen tulkintaan, ja esityksellisen voiman kehittämiseen (“performative power”). Kurssi on dialoginen ja osallistava tutkimuksen ja harjoittamisen polku.

Työskentelemme soolo-improvisaation kautta käyttäen (Inter)acting with the Inner Partner:ia (IwIP) sekä uusia variaatioita tästä harjoitustavasta. IwIP on harjoitustapa, jota on säännöllisesti opetettu Teatterikorkeakoulussa.

Kurssi sisältää temaattisia keskusteluja, jonka lisäksi opettaja haastattelee osallistujia yksitellen. Jotta kurssin prosessin voi kokea laajemmassa kontekstissa, kutsumme ulkopuolisia katsojia ajoittain havainnoimaan työskentelyämme.

Aikaisempaa teatteri- tai esiintymiskokemusta ei tarvita. Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille.

Kurssin työkieli on englanti. Osallistujat harjoittavat improvisaatiota valitsemallaan kielellä, yleensä omalla äidinkielellään.

Opiskelijoiden tulee pitää viikoittaista sähköistä opintopäiväkirjaa sekä vastata palautekysymyksiin kurssin lopussa.

Kurssi on osa Taideyliopiston Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa tapahtuvaa tutkimusprojektia, joka on saanut rahoituksen Suomen kulttuurirahastolta. Osallistujia pyydetään antamaan kirjallinen lupa, jotta työskentelyä saa dokumentoida (videoiden sekä äänittäen), ja osallistujilta voidaan kerätä kyselylomakkeita sekä käyttää näitä materiaaleja tutkimustarkoituksiin. Materiaalin julkista esittämistä varten pyydetään aina osallistujien lupa etukäteen.

Opettaja: Alexander Komlosi, MFA, Ph.D on näyttelijä, opettaja ja vieraileva tutkija Taideyliopiston Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa (TUTKE). Hän on työskennellyt näyttelijänä kansainvälisesti, opettanut TeaKissa (Peda, ruotsinkielinen näyttelijätaiteen koulutusohjelma) ja opettanut työpajoja Suomessa (esim. Teatteri Takomo, Svenska Teatern, Valtimonteatteri) sekä kansainvälisesti (esim. Royal Central School of Speech and Drama, Rose Bruford College, University of Colorado – Boulder, New York University, Columbia University, Yale University, Academy of Performing Arts in Prague).